Vilkår

Følgende vilkår gjelder for alle kontrakter med Kampsport4alle og regulerer trening, lokaler, gyldighet, betaling og gebyrer.

Treningskontrakt (les vilkårene nøye):

 1. Ingen innbetalte treningskontingenter og andre avgifter/kontingenter vil bli refundert så lenge kontrakten er gjeldende.
 2. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som de ansatte ved Kampsportalle gir, og de regler som gjelder ved treningssenteret.
 3. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte treningssenteret.
 4. Kampsport4alle fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer og herunder også tap og skader på klær og personlige eiendeler som oppstår under trening, eller som følge av opphold på treningssenteret eller eiendommen tilknyttet treningssenteret.
 5. Misbruk av Kampsport fører til øyeblikkelig utvisning fra treningssenteret.
 6. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
 7. Kampsport4alle forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager o.l. ,samt ha innskrenkede åpningstider eller holde stengt enkelte uker i sommermånedene.
 8. Kampsport4alle forbeholder seg retten til å justere treningstider.
 9. Skal medlemskapet avsluttes, må skriftlig oppsigelse være kampsport4alle (oppsigelse@localhost) i hende innen utgangen av måneden. Medlemmet betaler da for påfølgende måned (Tilsvarende 1 måneds oppsigelse).
 10. Det enkelte medlemmet har selv ansvaret for å si opp trenings kontrakten, jfr. pkt. 9 – 11. Ved oppsigelse av trenings kontrakten kan det kun benyttes epost.
 11. Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontingent m.v. + fakturagebyr til Kampsport4alle. Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestengning fra treningene inntil kravet med tillegg for renter og tilleggs-omkostninger er betalt.
 12. Alle medlemmer i Kampsport4alle kan velge å gjennomføre flere beltegraderinger i løpet av et kalenderår. Den eneste kostnaden knyttet til gradering er prisen på nytt belte (for tiden 95.- kroner).  Selve graderingen koster ingen ting.
 13. Ved valg av papirfaktura istedenfor avtalegiro vil et faktureringsgebyr på kroner 95 bli belastet hver faktura.

Avtalegirokontrakt (les vilkårene nøye):

 1. Det er inngått avtale om at betaling vedrørende inngått treningskontrakt skal gjøres ved hjelp av avtalegiro eller kredittkort.

Avtalegiro vil si: En betalingsform der totalsummen deles opp i faste rater.

 1. Den 1. i hver måned belastes avtalte konto med månedlige beløp som avtalt på denne kontrakten.
 2. Fullmaktens maksimale beløpsgrense er satt til kr. 2000,- .Trekkbeløpet/treningskontingenten kan justeres med varsel fra Kamp-sport.no.
 3. Medlemmet vil motta manuell giro inntil avtalen med oppgitte bank er godkjent. Alle manuelle giroer belastes med et fakturagebyr på kr. 95,-.
 4. Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist p.g.a. manglende dekning eller lignende gir Kamp-sport.no retten til å heve kontrakten og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående beløp påregnes det et avvisningsbeløp på kr. 56,- pr. avvisning.
 5. Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest, kan medlemskapet fryses i sykdomsperioden eller benyttes etter avtaletidens utløp.
 6. Hvis on-line betaling benyttes gjennom vårt medlemssystem vil dette gjelde istedenfor avtalegiro.

Første måned av medlemskapet skal betales med Vippspå treningsstedet ved levering av utfylt treningskontrakt.